دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی دایرکت‌ادمین - 3 گیگابایت
25,000 تو‌مان ماهانه
 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 120 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 3 عدد
  تعداد اکانت
 • 3 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 1 الی 8 ساعت
  زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 6 گیگابایت
40,000 تو‌مان ماهانه
 • 6 گیگابایت
  فضا
 • 200 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 6 عدد
  تعداد اکانت
 • 6 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 1 الی 8 ساعت
  زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 10 گیگابایت
55,000 تو‌مان ماهانه
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت
 • 10 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 1 الی 8 ساعت
  زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 15 گیگابایت
70,000 تو‌مان ماهانه
 • 15 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 15 عدد
  تعداد اکانت
 • 15 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 1 الی 8 ساعت
  زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 20 گیگابایت
85,000 تو‌مان ماهانه
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 20 عدد
  تعداد اکانت
 • 20 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 1 الی 8 ساعت
  زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت ادمین - 30 گیگابایت
120,000 تو‌مان ماهانه
 • 30 گیگابایت
  فضا
 • 800 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 30 عدد
  تعداد اکانت
 • 30 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 1 الی 8 ساعت
  زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان