هاست دایرکت‌ادمین - آلمان - دانلود

پلن 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
پلن 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
پلن 30 گیگابایت
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
پلن 50 گیگابایت
 • 50 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
پلن 75 گیگابایت
 • 75 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
پلن 100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت فضا
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل