میزبانی وب - دایرکت ادمین

میزبانی وب - پلن 1100 مگابایت فضا

 • 5 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 2250 مگابایت فضا

 • 15 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 3500 مگابایت فضا

 • 30 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 41 گیگابایت فضا

 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 52 گیگابایت فضا

 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 63 گیگابایت فضا

 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل