هاست بک‌آپ - آلمان

فضای بک آپ - پلن 25 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

  • 25 گیگابایت فضا
  • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 50 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

  • 50 گیگابایت فضا
  • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 100 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

  • 100 گیگابایت فضا
  • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 150 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

  • 150 گیگابایت فضا
  • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 200 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

  • 200 گیگابایت فضا
  • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه