فضای پشتیبان - بک آپ

فضای بک آپ - پلن 20 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 50 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 50 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 100 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 100 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 150 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 150 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 200 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 200 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 500 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 500 گیگابایت فضا
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل
فضای بک آپ - پلن 1000 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 1000 گیگابایت فضا
 • 3000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل
فضای بک آپ - پلن 2000 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 2000 گیگابایت فضا
 • 5000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل
فضای بک آپ - پلن 3000 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 3000 گیگابایت فضا
 • 7000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل
فضای بک آپ - پلن 4000 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 4000 گیگابایت فضا
 • 10.000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل