خدمات میزبانی وب داخل ایران از دیتاسنتر افرانت با کنترل پنل سی‌پنل

میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 1
 • 100 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 2
 • 250 مگابایت
  فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 3
 • 500 مگابایت
  فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 4
 • 1 گیگابایت
  فضا
 • 35 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 5
 • 2 گیگابایت
  فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 6
 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 7
 • 4 گیگابایت
  فضا
 • 85 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 8
 • 5 گیگابایت
  فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل