دسته بندی ها

  عملیات

فضای بک آپ - پلن 10 گیگابایت
10,000 تو‌مان ماهانه


دسترسی فقط به صورت FTP است.
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 25 گیگابایت
25,000 تو‌مان ماهانه


دسترسی فقط به صورت FTP است.
 • 25 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 50 گیگابایت
45,000 تو‌مان ماهانه


دسترسی فقط به صورت FTP است.
 • 50 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 100 گیگابایت
85,000 تو‌مان ماهانه


دسترسی فقط به صورت FTP است.
 • 100 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 150 گیگابایت
120,000 تو‌مان ماهانه


دسترسی فقط به صورت FTP است.
 • 150 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 200 گیگابایت
155,000 تو‌مان ماهانه


دسترسی فقط به صورت FTP است.
 • 200 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان