دسته بندی ها

  عملیات

فضای بک آپ - پلن 10 گیگابایت

15,000 تومان ماهانه
150,000 تومان سالانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • دسترسی فقط به صورت FTP خواهد بود
 • تحویل 1 تا 8 ساعت پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 25 گیگابایت

35,000 تومان ماهانه
350,000 تومان سالانه
 • 25 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • دسترسی فقط به صورت FTP خواهد بود
 • تحویل 1 تا 8 ساعت پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 50 گیگابایت

60,000 تومان ماهانه
600,000 تومان سالانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • دسترسی فقط به صورت FTP خواهد بود
 • تحویل 1 تا 8 ساعت پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 100 گیگابایت

120,000 تومان ماهانه
1,200,000 تومان سالانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • دسترسی فقط به صورت FTP خواهد بود
 • تحویل 1 تا 8 ساعت پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 150 گیگابایت

170,000 تومان ماهانه
1,700,000 تومان سالانه
 • 150 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • دسترسی فقط به صورت FTP خواهد بود
 • تحویل 1 تا 8 ساعت پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بک آپ - پلن 200 گیگابایت

210,000 تومان ماهانه
2,100,000 تومان سالانه
 • 200 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • دسترسی فقط به صورت FTP خواهد بود
 • تحویل 1 تا 8 ساعت پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان