نمایندگی سی‌پنل

نمایندگی سی‌پنل - 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت
  فضا
 • 50 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 5 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
نمایندگی سی‌پنل - 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 120 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
نمایندگی سی‌پنل - 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت
  فضا
 • 120 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 20 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
نمایندگی سی‌پنل - 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 30 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
نمایندگی سی‌پنل - 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 40 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
نمایندگی سی‌پنل - 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 50 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
نمایندگی سی پنل - 25 گیگابایت
 • 25 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 50 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران/آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
 • ندارد بکاپ گیری